Performance Support Group BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.performancesupportgroup.nl
info@performancesupportgroup.nl
p/a Lauwers 24
5032 ZD Tilburg

Persoonsgegevens die wij verwerken
Performance Support Group BV en haar websites verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

www.performancesupportgroup.nl
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Functietitel
– Organisatienaam en adresgegevens bij gebruik van onze tools
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door je interesse aan te geven in
Performance Support Group BV, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders/voogd of docent. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@performancesupportgroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Performance Support Group BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder na uitdrukkelijke toestemming
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Anders dan in de processtappen in onze tools, passen wij geen geautomatiseerde besluitvorming toe.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Performance Support Group bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke
bewaartermijnen foor factuurinformatie.
De bewaartermijn van persoonsgegevens (naam, achternaam, emailadres en reden van
inschrijving) van geinteresseerde is 2 jaar of bij eerdere opheffing van de Performance Support Group BV.
Bij opheffing zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. 2 Jaar na laatste gebruik worden persoonsgegevens in onze tools geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Performance Support Group BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij hebben met onze hosting provider Digital Ocean een verwerkersovereenkomst. Deze is in te zien via https://www.digitalocean.com/security/gdpr/data-processing-agreement/

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Performance Support Group BV gebruikt analytische cookies bij Google. Deze zijn zo ingesteld dat gegevens van bezoekers volledig geanonimiseerd worden. We hebben de gestandaardiseerde berwerkersovereenkomst met Google voor Analytics 360.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Performance Support Group BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@performancesupportgroup.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Performance Support Group BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Performance Support Group BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@performancesupportgroup.nl